martes, 29 de xaneiro de 2019

Curso para ser profesor de formación vial

Curso para ser profesor de formación vial

Curso para ser profesor de formación vial

17 Xan 2019
A Dirección Xeral de Tráfico (DGT) convoca un Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación vial. O curso, que terá carácter teórico e práctico, constará de dúas fases: unha de ensino a distancia e outra de formación presencial no centro onde o curso se celebre.
As quendas da fase de presencial terán lugar nas Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia e Zaragoza.
Proba previa de selección:
As persoas aspirantes serán sometidas a unha proba previa de selección que consistirá na realización de dúas probas eliminatorias, unha teórica e outra práctica.
A proba teórica, que versará sobre normas relativas a condutores, vehículos e circulación, sinais reguladores da circulación e cuestións de seguridade vial, terá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado ao efecto, a un cuestionario de 30 preguntas, seguindo un sistema de elección múltiple.
A proba práctica versará sobre técnica e dominio da condución e circulación en vías abertas ao tráfico, e terá unha duración mínima de 25 minutos.
Requisitos:
Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao medio) ou acreditar documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.
Ser titular do permiso de condución da clase B que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, polo menos, cunha antigüidade mínima de dous anos.
Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para a obtención dun permiso do grupo 2.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
Máis información no BOE do 9 de xaneiro de 2019 e en www.dgt.es

Galiciencia 2019. Atrévete cos bos hábitos

Galiciencia 2019. Atrévete cos bos hábitos Galiciencia 2019. Atrévete cos bos hábitos

23 Xan 2019
O concurso organízase con motivo da celebración da Galiciencia 2019 con temática Saúde e bos hábitos, polo que, as diferentes probas a superar estarán relacionadas co noso comportamento e as súas implicacións na saúde.
O concurso constará de dúas fases:
1ª Fase non presencial: constará de 3 desafíos a realizar a distancia que se enviarán por correo electrónico a atrevete@galiciencia.com para a súa valoración. Tedes que mandar os tres desafíos dentro do prazo establecido, xa que non é un concurso con eliminación. Só se valorarán os grupos que manden os tres vídeos.
2ª Fase presencial: constará dun desafío final que terá lugar o venres 10 de maio de 11:00h a 12:00h durante a Galiciencia e na que participarán os 3 grupos mellor puntuados de cada categoría na primeira fase.
PARTICIPANTES
O concurso está aberto a todos os estudantes de entre 10 e 18 anos, establecéndose tres categorías:
Categoría A (4º, 5º e 6º de EP)
Categoría B (1º, 2º e 3º da ESO)
Categoría C (4º da ESO e Bacharelato)
Os estudantes participarán en grupos de 3 alumnos/as por grupo, non sendo posible facelo individualmente.
CONDICIÓNS E FORMATOS
As condicións e formatos de cada proba faranse públicos na web da Galiciencia www.galiciencia.com no momento da liberación dos desafíos.
PRESENTACIÓN DOS DESAFÍOS
Todos os participantes que desexen tomar parte neste concurso deberán enviar un e-mail a atrevete@galiciencia.com coa resolución do desafío 1 proposto e os seguintes datos:
Nome do grupo
Nome e apelidos dos integrantes
Curso
Nome e e-mail do centro ao que pertencen
Nome, e-mail e teléfono do docente/titor/a do grupo
O envío do Desafío 1 dentro do prazo establecido, fai efectiva a inscrición no concurso. Recibiredes un correo confirmando a recepción da inscrición. NON recibiredes unha nota de valoración ata enviar os tres desafíos.
Enviaranse, tanto o Desafío 1 (inscrición) como o resto, por correo ao seguinte enderezo: atrevete@galiciencia.com
O nome do grupo será o identificativo de cada grupo participante, aparecendo este no Asunto dos correos enviados.
RESOLUCIÓN
A resolución do xurado en relación á primeira fase, farase pública nun prazo máximo dun mes, unha vez rematado o prazo límite do último desafío.
A resolución do xurado en relación á segunda fase, farase pública o día 10 de maio de 2019 durante a entrega de diplomas da Galiciencia.
PREMIO
Os grupos finalistas da primeira fase, e por tanto, participantes na fase final, recibirán un obsequio pola súa participación.
Os grupos gañadores do desafío final recibirán un diploma e un premio.
DATAS:
Desafío 1:  21 de xaneiro - 15 de febreiro
Desafío 2:  18 de febreiro - 15 de marzo
Desafío 3:  18 de marzo - 12 de abril
https://atrevetecosboshabitos.galiciencia.com/

Concurso de Fotografía de Galiciencia 2019

Concurso de Fotografía de Galiciencia 2019 Concurso de Fotografía de Galiciencia 2019

23 Xan 2019
Concurso de Fotografía de Galiciencia 2019
PARTICIPANTES
O concurso está aberto a todos/as os/as alumnos/as e profesores/as de secundaria, bacharelato e FP dos centros educativos de Galicia.
TEMÁTICA
O certame organízase con motivo da celebración da Galiciencia 2019 baseándose na temática de referencia desta edición: A Saúde e os bos Hábi tos, polo que, partindo dun enfoque conceptual libre e aberto, as fotografías deben ter como punto de referencia calquera obxecto ou contorno relacionado coa temática en cuestión.
CONDICIÓNS E FORMATOS
- O número máximo de fotografías por persoa que se poderán presentar será de 3.
- As fotografías presentaranse en branco e negro ou color.
- As fotografías deberán ser orixinais e inéditas e non ter sido premiadas en ningún outro concurso. Os participantes deberán ser os/as autores/as das obras presentadas.
PRESENTACIÓN DAS OBRAS
Todos os participantes que desexen tomar parte neste concurso deberán subir as súas fotografías a través do apartado especialmente habilitado na páxina web da galiciencia cos seguintes datos: título/s da/s obra/s presentada/s, nome e apelidos do/a autor/a, teléfono de contacto, e-mail e nome do centro ao que pertencen.
- O prazo de presentación finalizará o 11 de marzo de 2019.
RESOLUCIÓN
A resolución do xurado farase pública o día 10 de maio de 2019 durante a entrega de diplomas da Galiciencia e publicarse nas redes sociais (web galiciencia e facebook).
FORMATOS VÁLIDOS
As fotografías poderán estar en formato jpg, tiff, cunha resolución mínima de 1772 x 1181 pixeles (bastará unha cámara de 2Mpx), esta é a resolución mínima para poder reproducir as fotos en formato 30x20cm. Sería preferible unha resolución maior.
REALIZACIÓN E MANIPULADO
Poden facerse axustes na imaxe, con respecto a color, niveis e axustes e correccións. Non está permitido manipular a foto de maneira que se cambien obxectos ou elementos da imaxe, polo tanto non se permiten fotomontaxes.
https://www.galiciencia.com/concursos-galiciencia-2019/

Galiciencia 2019: Investigación científica en Educación Secundaria, Bacharelato e FP

Galiciencia 2019: Investigación científica en Educación Secundaria, Bacharelato e FP Galiciencia 2019: Investigación científica en Educación Secundaria, Bacharelato e FP

23 Xan 2019
Se queredes presentar o voso proxecto na Galiciencia 2019 só tendes que facer un equipo do que formen parte dous/dúas alumnos/as e un/unha profesor/a e contar a vosa idea a través do formulario de inscrición de proxectos.
Se resulta seleccionada, disporedes dun stand na Galiciencia 2019, onde poderedes dar a coñecer o voso proxecto e entrar en contacto con outras mentes inquietas.
Só tendes enviar a vosa idea ata o 11 de marzo de 2019.
Máis información: sabela@tecnopole.gal   Teléfono 988 368 100.

PARTICIPANTES
Poderán participar como expositores de proxectos para secundaria, bacharelato e FP calquera centro educativo.
INSCRICIÓN
A inscrición debe facerse efectiva a través do formulario de inscrición.
Os participantes recibirán confirmación da selección do seu proxecto durante a primeira semana de abril.
PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS
Participarase expondo os proxectos ou experimentos durante os tres días previstos para a celebración da Galiciencia 2019 (8 e 9 de maio en horario de 10h a 13h e de 15h a 18h e 10 de maio en horario de 10h a 13h). Limitándose a participación máxima en 50 proxectos en total. E catro proxectos, como máximo, por centro educativo.
Os/as alumnos/as aos que se lles seleccionara o seu proxecto deberán enviar, unha vez formalizada a selección, unha presentación resumo coa información relevante completa do dito proxecto. A organización concretará as características da dita presentación.
EXPOSICIÓN, ESPAZOS E ACTIVIDADES
– A cada proxecto asignaráselle un stand modular de 2 x 1 m con tarima e moqueta, iluminación, cadro individual e unha regreta, cunha mesa e dúas cadeiras dentro da carpa habilitada para tal fin, que contará con conexión a internet a través de wifi.
– Os/as alumnos/as e titor/a serán os responsables da colocación do seu material no stand nas horas previstas pola organización.
– As viaxes, aloxamentos, actividades e comidas serán propostos por Tecnópole, sendo imprescindible confirmación por parte do colexio participante.
– Tecnópole facilitará un autobús para trasladar os participantes desde cada unha das catro provincias galegas ao lugar de aloxamento establecido pola organización o día previo ao inicio da Galiciencia, así como para realizar a viaxe de volta ata os mesmos lugares de orixe o último día da Galiciencia. O horario, datas e lugar de paradas serán unicamente os que a organización decida.
– Tecnópole encargarase do traslado en autobús durante os tres días da Galiciencia, entre o aloxamento establecido, o Parque Tecnolóxico de Galicia, ou outros desprazamentos necesarios para a realización de actividades organizadas por Tecnópole.
– Tecnópole non correrá con ningún gasto de desprazamento distinto dos expresados nos puntos anteriores, nin se encargará da súa organización.
– A distribución das habitacións será realizada por Tecnópole co fin de fomentar as relacións entre alumnos-alumnos e profesores-profesores, intercambio de coñecemento, de experiencias, etc. e tratando de seguir os criterios legais de non ter na mesma habitación alumnos/as con profesores/as, nin alumnos con alumnas para evitar incomodidades.
– Tecnópole encargarase de realizar unha planificación de actividades fóra do horario de Galiciencia, opcionais, pero non será responsable, en ningún caso, nin de actos nin de posibles accidentes dos alumnos/as…, que nelas participen, dos cales será responsable o/a titor/a dos alumnos/as.
DECISIÓN DO XURADO
A decisión do xurado farase pública durante a entrega de premios da Galiciencia 2019, 10 de maio de 2019 ás 13:30 horas.
CATEGORÍAS DE PREMIOS:
- premio ao proxecto coa mellor comunicación e presentación oral.
- premio para o proxecto máis innovador.
- premio para o proxecto co método científico e proceso de investigación mellor definido.
- premio para o mellor proxecto englobado dentro da temática de saúde e bos hábitos.
- premio para o ganador absoluto da Galiciencia 2019 que contará con 1000€ para financiar a súa participación noutra feira científica de carácter nacional, concretamente na Exporecerca 2020. Para o ganador do segundo posto, Tecnópole financiará con 500€ a súa participación na Zientzia Azoka, unha feira anual de ciencia que terá lugar na primavera do 2020 en Bilbao. Para o proxecto que quede en terceiro lugar na clasificación global de Galiciencia, financiarase con 200€ a súa participación na Coruña nun programa de actividades durante a Semana da Ciencia no mes de novembro 2019 promovido polos Museos Científicos Coruñeses.
Elixirase como ganador absoluto da Galiciencia o proxecto que obteña maior puntuación na suma dos seguintes criterios de valoración:
innovación e creatividade (25 %)
rigor metodolóxico (20%)
autoría dos alumnos/as (25%)
defensa oral (20%)
presentación no stand (10%).
As porcentaxes que se indican entre parénteses significan o peso que supón a puntuación dese aspecto concreto sobre o total.
A suma das valoracións obtidas dará como resultado o ganador absoluto da Galiciencia.
Todos os participantes como expositores de proxectos na Galiciencia 2019 recibirán un diploma de participación e un obsequio.
https://www.galiciencia.com/

Recoñecemento das competencias profesionais

Recoñecemento das competencias profesionais Recoñecemento das competencias profesionais

21 Xan 2019
A Consellería de Economía convoca un procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación para un total de 1.350 prazas:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 225 prazas.
- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 225 prazas.
- Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas.
- Docencia da formación para o emprego (SSC448_ 3): 100 prazas.
- Operacións auxiliares de fabricación mecánica (FME031_1): 100 prazas.
Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española, ser residente comunitario ou familiar deste ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
b) Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, para o caso de solicitar unidades de competencia de nivel 1 e 20 anos cumpridos para os niveis 2 e 3.
c) Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:
1º No caso de experiencia laboral:
1) Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
2) Para as unidades de competencia de nivel 1, xustificar polo menos 2 anos, cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
2º No caso de formación non formal:
1) Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
2) Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 1, xustificar polo menos 200 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
d) Non estar matriculado nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular, ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.
e) Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita, nin os seus equivalentes ou a acreditación parcial da/das unidade/s de competencia que solicita.
f) Non estar inscrito noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera Administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia que solicita.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR305A
Máis información no DOG do 21 de xaneiro de 2019.
http://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0146.html

Probas para a o título da ESO para maiores de 18 anos

Probas para a o título da ESO para maiores de 18 anos

Probas para a o título da ESO para maiores de 18 anos

24 Xan 2019
A Consellería de Educación convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.
Requisitos:
Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.
Non estar en posesión do título de graduado en educación secundaria.
Non estar nin ter estado matriculadas no curso 2018/19 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
O alumnado matriculado durante o curso 2018/19 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
- Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
- Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre, ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
Os prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: 11 de marzo ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.
Lugares de inscrición:
a) A Coruña:  Centro EPA Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3-2º andar, 15011 A Coruña.
b) Ferrol:  Centro EPA Santa María de Caranza, rúa Luis de Requeséns, s/n, 15406 Ferrol.
c) Santiago de Compostela:
- Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
- Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.
d) Carballo:  IES Isidro Parga Pondal, rúa Muíño da Pintura, 15100 Carballo.
e) Lugo:  Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003 Lugo.
f) Ourense:  Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4, 32002 Ourense.
g) Pontevedra:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002 Pontevedra.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Frei Martín Sarmiento, avenida de Vigo, 23, 36003 Pontevedra.
h) Vigo:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º, 36202 Vigo.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Santa Irene, praza de América, 7, 36211 Vigo.
i) O Porriño:  IES Ribeira do Louro, rúa Ribeira, s/n (Torneiros), 36410 O Porriño.
j) Tui:  IES Indalecio Pérez Tizón, avenida da Concordia, s/n, 36700 Tui.
k) Vilagarcía de Arousa:  IES Armando Cotarelo Valledor, rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6, 36611 Vilagarcía de Arousa.
Realización das probas
As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 24 de maio e 6 de setembro para as respectivas convocatorias.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED540A
Máis información no DOG do 24 de xaneiro de 2019 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/42

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior

25 Xan 2019
A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
- O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 7 e 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
- As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
- As solicitudes presentaranse en calquera centro docente público da Consellería de Educación que imparta ciclos formativos de formación profesional.

Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica:
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.
Realización da proba:  as probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 28 de maio de 2019.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.
- O prazo de presentación de solicitudes será entre os entre os días 28 de xaneiro e 8 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos.
- As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.
Realización da proba:  as probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 10 de abril de 2019.
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2019 e en www.edu.xunta.es/fp

Axudas para montar o teu propio negocio ou para contratar persoal

Axudas para montar o teu propio negocio ou para contratar persoal Axudas para montar o teu propio negocio ou para contratar persoal

25 Xan 2019
A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.
Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F). Serán subvencionables as contratacións indefinidas que se formalicen desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019.
Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde deberán presentarse ata o 25 de marzo de 2019.
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2019
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

Cursos de idiomas en Europa durante o verán

Cursos de idiomas en Europa durante o verán Cursos de idiomas en Europa durante o verán

25 Xan 2019
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 142 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2019, do alumnado universitario matriculado no curso 2018/19 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia co obxecto de coñecer a lingua dese país.
As actividades para as que se solicita a axuda terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2019, ambos inclusive.
A dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 1000 €.
Requisitos:
Estar matriculado no curso 2018/19, como mínimo en 50 créditos, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, e ter superado 60 créditos en 30 de setembro de 2018.
O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.
O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, excluíndo as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo de 2019.
As solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.es co procedemento ED416A
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2019 e en orientacion.sug@edu.xunta.es

luns, 28 de xaneiro de 2019

“A Xuventude no mundo”: edición 2019: intercambios xuvenís a Xapón e Italia.

“A Xuventude no mundo”: edición 2019: intercambios xuvenís a Xapón e Italia.

“A Xuventude no mundo”: edición 2019: intercambios xuvenís a Xapón e Italia.

28 Xan 2019


“A Xuventude no mundo”: edición 2019: intercambios xuvenís a Xapón e Italia.
No marco do programa “A Xuventude no mundo” ao abeiro das relacións bilaterais que a Xunta de Galicia mantén con entidades doutros países, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social convoca dous intercambios xuvenís:
CADROXAPONITALIAObxectivos:  facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a comprensión da diversidade cultural e favorecer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non formais que faciliten o desenvolvemento persoal dos mozos e mozas.
Destinatarios:  mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de realizarse o intercambio e que non participaran nos últimos tres anos (2016-2018) no programa A Xuventude no mundo.
Prazo de inscrición:  do 28 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2019.
Inscrición:  mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.
Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude.
Admítese a inscrición nos dous intercambios, tendo en conta os requisitos de participación en cada un deles. No caso de inscrición dobre o/a solicitante deberá indicar a orde de preferencia de participación.
Admisión:  será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación nos tres días seguintes, entenderase que non obtivo praza.
No caso de que unha persoa solicite participar nos dous intercambios, a admisión nun intercambio exclúe a admisión no outro, salvo que non se cubran as prazas deste último.
Documentación a remitir:  confirmada a praza nos 5 días (naturais) seguintes as persoas  seleccionadas deberán remitir a galeuropa@xunta.gal
1. Documentación xenérica para os dous intercambios:
- Unha copia do/s billete/s de transporte adquirido/s para desprazarse ata a cidade do país de realización do intercambio. Non é documento válido a/s reserva/s de voo ou medio de transporte elixido.
- Copia do Documento Nacional de Identidade.
2. Documentación específica para o intercambio a Xapón:
a) Unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e de enfermidade.
b) Unha declaración de compromiso de acoller na súa residencia en Galicia a 1 ou 2 mozos/as xaponeses/as dende as 18:00 horas do 8 ata as 11:00 horas do 11 de marzo de 2019 con motivo do desenvolvemento do intercambio de acollida na comunidade autónoma galega.
3. Documentación específica para o intercambio a Italia:
a) Unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e de enfermidade.
* Para acreditar cobertura de viaxe e accidentes admítese copia do Carné Xove.
* Para acreditar asistencia sanitaria admítese copia Tarxeta Sanitaria Europea ou certificado sustitutorio.
A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.
* No caso de que a persoa seleccionada queira xestionar a súa viaxe con outras persoas participantes no intercambio deberá autorizar á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado a facilitar os seus datos de contacto aos demais participantes, cumprimentado o cadro  habilitado a tal efecto no formulario de inscrición.
De producirse baixas despois de adxudicarse as prazas, ofertaránselle aos/as solicitantes da lista de agarda, tendo que presentar o billete e demais documentación nos 5 días (naturais) seguintes da comunicación.
No caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.
Recibidos correctamente os documentos requiridos, aos seleccionados/as seralles facilitado, posteriormente, o nome do/a coordinador/a que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de realización do intercambio.
Realizarase o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada un.

INTERCAMBIO XUVENIL Á PREFECTURA DE WAKAYAMA (XAPÓN)
Título:  “O Camiño Kumano Kodo: Patrimonio da Humanidade”.
Datas de realización do intercambio:  do 19 ao 26 de agosto de 2019.
Observacións:
** O 19 de agosto, entre as 17.00 h e as 18.00 horas (hora xaponesa) todos os mozos e mozas participantes deberán estar  no punto de encontro sinalado no aeroporto de Kansai - Wakayama.
** É obrigatorio participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 26 de agosto.
Prazas:  15 (acompañados/as dun/ha coordinador/a).
Cobertura do intercambio:
- Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
- Trasporte no ámbito do intercambio.
- Actividades organizadas pola entidade de acollida.
- 4 días de estancia con familias xaponesas.
Será a cargo do/a participante:
- Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio en Xapón.
- Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
Estancia con familias:  os mozos/as participantes neste intercambio de ida a Xapón adquiren o compromiso de acoller na súa residencia en Galicia a 1 ou 2 mozos/as xaponeses/as dende as 18:00 h do día 8 de marzo  ata as 11:00 h do 11 de marzo de 2019.
Coa antelación suficiente, comunicarase o punto de encontro na cidade de Santiago de Compostela para a recollida e entrega do/s mozo/as xaponesas os días 8 e 11 de marzo de 2019.
Actividades provisionais previstas:  percorrido un tramo do Camiño Kumano Kodo, visita a lugares tradicionais da cultura xaponesa, encontros con mozos e mozas xaponeses,  e aloxamento durante 4 días con familias xaponesas.
Reunión previa á saída:  Os /as mozos/as seleccionados/as serán convocados a unha reunión preparatoria do intercambio previo ao inicio do intercambio, no día e lugar que determine a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. A asistencia será obrigatoria, agás causa de forza maior debidamente xustificada. A data de realización desta reunión será comunicada por correo electrónico con antelación suficiente.
Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:  Aeroporto de Kansai.

INTERCAMBIO XUVENIL A VENECIA (ITALIA)
Título:  “Patrimonio histórico - artístico de Venecia: Patrimonio da Humanidade”.
Datas de realización do intercambio:  do 2 ao 9 de setembro  de 2019.
** É obrigatorio participar no intercambio a totalidade dos días.
Prazas: 20 (acompañados/as dun/ha/s coordinador/a/s).
Cobertura do intercambio:
- Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
- Transporte no ámbito do intercambio.
- Actividades organizadas pola entidade de acollida.
Será a cargo do/a participante:
Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio en Italia.
* Nos días anteriores ao inicio do intercambio se comunicará ás persoas participantes o lugar de aloxamento en Venecia.
Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e de enfermidade.
Actividades provisionais previstas:  entre outras, actividades de ocio educativo e culturais, visita á Basílica e Praza de San Marcos, ao Palacio Ducal, illas de Murano e Burano, ao Teatro La Fenice, Museo de Historia Natural, workshops, encontros con mozos e mozas venecianos/as e cea intercultural.
Recomendación de aeroportos máis pretos para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
- Aeroporto Internacional Marco Polo - Venecia.
- Aeroporto de Sant´Angelo – Treviso.
MÁIS INFORMACIÓN
981545702
galeuropa@xunta.gal
FORMULARIO DE INSCRICIÓN

mércores, 23 de xaneiro de 2019

Concurso fotografia Xurxo Lobato

Concurso fotografia Xurxo Lobato
https://www.facebook.com/concursofotografiaxurxolobato/?tn-str=k*F

Concurso de cómic manga, Norma Editorial

Concurso de cómic manga, Norma Editorial
Norma Editorial convoca un Concurso de cómic manga
O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenvolvemento dun manga de 160 páxinas. Este volume presentará unha historia  autoconclusiva. Deberá conter uns protagonistas con carisma e ben definidos.
Os traballos presentados a concurso deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa forma, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos (tanto de forma impresa como dixital).
A temática, estilo e xénero son totalmente libres e o proxecto para presentar debe consistir en:
•Resumo do argumento da obra nun espazo mínimo de 1 folla e máximo de 2 follas (a unha cara) así como un resumo de 5 ou 6 liñas como presentación do proxecto. Tan só se aceptan arquivos DOC, RTF ou TXT. Outros formatos serán descartados.
•Creación das 8 primeiras páxinas (8 follas a unha cara) da obra. O gañador terá despois que seguir desenvolvendo a historia ata completar as 160 páxinas requiridas.
•Pode engadirse de maneira opcional unha portada (en branco e negro ou a cor) así como fichas dos personaxes.
•Datos persoais do autor ou autores: Nome e apelidos. Dirección completa. Correo electrónico. Teléfono. Ano de nacemento. Experiencia artística, se a hai. Nacionalidade.
Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital. En ningún caso deben enviarse os orixinais, debido a que en ningún caso devolveranse os materiais recibidos. As páxinas deben estar debuxadas a un tamaño proporcional a 11,5 x 17,5 cm (tamaño de impresión final), sendo ilimitado o tamaño máximo do bosquexo ou debuxo orixinal, pero limitado a 23 x 35 cm (máis 4 mm de sangue) como máximo para o documento  entintado e tramado.
Pode empregarse calquera técnica creativa, tendo en conta que a obra será en branco e negro e que debe estar entintada e cunha  rotulación lexible. Non se aceptarán traballos presentados a lapis ou a cor.
Pódense presentar un máximo de tres obras por autor, a título individual ou formando parte dun colectivo ou grupo de autores.
prazo de admisión finaliza o 25 de agosto de 2019 ás 23:59, hora peninsular española.
Requisitos
O concurso ten carácter internacional, polo que poden presentarse candidatos con calquera nacionalidade e idade.
Dotación
O premio consistirá nun contrato de edición para completar a obra nun total de 160 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de  royalties e dereitos de representación de 3.000 euros.

Máis información: 
Norma Editorial
concursomanga@normaeditorial.com
https://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855

12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu

12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
A Asociación Cultural FICBUEU abriu o prazo para presentar obras ao 12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, que se desenvolverá entre o 6 e o 14 de setembro.


A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do un de xaneiro do 2018, podendo concorrer creadores de calquera nacionalidade a condición de que cumprisen os 18 anos de idade.
Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidos curtametraxes que xa se presentaron en edicións anteriores.
Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún deles ou en inglés. A película poderá estar rodada en calquera formato, sendo a única esixencia o posuír unha copia dixital para a súa proxección.
As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma  shortfilmdepot. com, onde se especifican as condicións de envío.
As obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2019 ás 14:00 h.
Dotación
As curtametraxes participantes na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:
- Primeiro premio "Ánfora de ouro": 2.000 euros e trofeo.
- Segundo premio "Ánfora de prata": 1.000 euros e trofeo.
- Premio do público: 500 euros e  medallón.

Máster en EE.UU

Máster en EE.UU.O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2019-2020.
As persoas solicitantes han de estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015. Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2017-2018 non poderán participar na convocatoria. O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.
Outros requisitos:
Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con residencia en España,
Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE.UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación  predoctoral en EE.UU.
Non finalizar ningún doutoramento.
Non gozar unha bolsa  Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
Excelente coñecemento do idioma inglés.
Acreditar solicitar a admisión para os estudos de máster nunha universidade de EE.UU.
Contía:
Dotación mensual de 2.220 €.
Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000 €.
Dotación de 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión  Fulbright.
Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria
prazo de presentación de solicitudes será desde o 22 de xaneiro de 2019 ata as 14 horas do 12 de febreiro de 2019
Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019

Premio de contos Fundación Mainel

Premio de contos Fundación Mainel
A Fundación  Mainel convoca a 22ª edición do seu Premio de Contos, un certame con dobre obxectivo: por unha banda, fomentar a creación literaria e por outro, animar aos mozos para reflexionar sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o maior plan mundial ata a data para erradicar a pobreza en todas as súas formas.
A convocatoria, que leva por lema "O mundo que queres", está aberta a estudantes de secundaria, bacharelato e ciclos formativos, menores de idade e residentes en España.
Extensión: os relatos non deberán exceder os 8 folios a espazo simple en letra Estafes  New  Roman 12. Non se admiten obras manuscritas.
As obras terán que estar escritas en castelán ou en calquera das linguas oficiais do Estado español, aínda que nestes casos acompañarase sempre unha versión completa en castelán para facilitar a súa valoración e publicación. En todo caso, os relatos deben ser inéditos e non estar comprometidos con ningunha publicación. O xurado valorará especialmente os contos que expresen a través da trama unha visión positiva e orixinal da convivencia e humanidade das persoas.
Os orixinais, asinados baixo pseudónimo e acompañados dun sobre pechado coa ficha de inscrición, deberanse enviar á sede da Fundación  Mainel (Pza. Porta da Mar, 6-2º-8ª 46004 Valencia) antes do 22 de febreiro, en follas  DIN A4 grampadas na parte superior esquerda, sen encadernar.
Dotación
Establécense tres seccións: 1º e 2º de ESO. 3º e 4º de ESO. Bacharelato e Formación Profesional. En cada unha delas outorgaranse os seguintes premios:
- 1º premio, consistente nun diploma e un vale de 280 euros trocable en librerías  TROA.
- 2º premio: diploma e un vale de 180 euros trocable en librerías  TROA.
- 3º premio: diploma e un vale de 80 euros trocable en librerías  TROA.
Ademais, o premio principal será a publicación nun único volume dos contos galardoados con primeiro, segundo e terceiro premio en cada unha das seccións. Cada autor recibirá dez exemplares. Entregarase así mesmo un lote de libros aos colexios e institutos dos participantes galardoados.

Proxectos de dinamización do Ano Santo Xacobeo 2021

Proxectos de dinamización do Ano Santo Xacobeo 2021
A Axencia de Turismo de Galici convoca subvencións para proxectos orixinais de dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación sociocultural que anticipe a celebración do Xacobeo 2021, para a promoción e potenciación de Galicia, así como reforzo da dimensión internacional do Camiño de Santiago e da propia Comunidade Autónoma, tales como exposicións, mostras, intervencións, exhibicións, concertos, feiras e festivais, publicacións, creacións audiovisuais, talleres, xornadas de formación, conferencias, charlas, encontros, foros, actividades deportivas dirixidas, torneos, mostras gastronómicas, catas e degustacións, actividades de formación e intercambio, e outras.
Beneficiarios/as:
Liña 1: concellos, mancomunidades de concellos de Galicia, consorcios locais galegos e deputacións provinciais de Galicia.
Liña 2: persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidas na definición de pequena e mediana empresa (peme).
Liña 3: entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.
As solicitudes realizarase preferentemente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co procedemento TU300A
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2019.
Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.turismo.gal

martes, 22 de xaneiro de 2019

Talento audiovisual galego

Talento audiovisual galego
A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca subvencións para o fomento á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras.
Modalidades:
- Modalidade A: subvencións á escrita individual de guión en galego. Subvencións para proxectos de guión de obras orixinais ou adaptación de obras literarias, para longametraxes cinematográficas. A contía adxudicada por proxecto será de 5.000 euros.
- Modalidade B: subvencións para a realización de proxectos de curtametraxes gravadas en versión orixinal galega cunha duración inferior a 60 minutos. As subvencións terán unha contía de 6.000 euros.
- Modalidade C: subvencións a proxectos de longametraxes cinematográficas en versión orixinal galega, cunha duración igual ou superior aos 60 minutos e que conten cun realizador que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. As subvencións terán unha contía de 30.000 euros.
Persoas beneficiarias
1. Poderán optar ás subvencións das modalidades A e B todas as persoas residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, sempre que non realicen o proxecto para o que solicitan a subvención de xeito profesional.
2. Poderán optar ás subvencións da modalidade C os directores residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, que estean constituídos como produtora individual no momento de presentar a solicitude.
As solicitudes tramitaranse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento CT207A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 18 de febreiro de 2019
Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2019 e en  http://www.agadic.gal

Axenda cultural de Galicia

Axenda cultural de Galicia
Suxestións para facer plans para os vindeiros días...

1 m2 polos ríos, encoros e pantanos


1 m2 polos ríos, encoros e pantanos

Proxecto LIBERA, a través da convocatoria lanzada para os días 9 ao 17 de marzo de 2019, pretende levar a cabo unha nova  accion de ciencia cidadá “1 m2 polos ríos, encoros e pantanos”
O Proxecto LIBERA pretende contribuír a acabar co grave problema que supón o abandono de lixos e residuos nos espazos naturais.
Como sempre nos seus m2 por contornas poderanse unir á iniciativa organizacións, entidades, empresas, Ong, asociacións... que queiran organizar unha batida dentro das datas indicadas e sempre que en beiras de ríos encoros e/ou pantanos. O obxectivo principal é achegar datos a unha base común, para coñecer cal é o estado da nosa natureza mediante unha sinxela  APP (e- Litter).

Desde o Proxecto LIBERA facilitarásevos unha formación para aprender a caracterizar os residuos, ofreceranvos un pack con material para a recollida e facilitaranse os seguros de voluntarios.
O  proxecto Libera foi creado pola ONG ambiental SEO/BirdLife, en alianza con  Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que promove a economía circular a través da reciclaxe dos envases.

Certame de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez

Certame de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez

Certame de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez

02 Xan 2019
A Secretaría Xeral de Política Lingüística e o IES Rosalía de Castro, en colaboración con Arraianos Multimedia, convocan o I Certame Escolar de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez, O Vello dos Contos.
Poderá concorrer a este premio alumnado de sexto de educación primaria e de ESO de Galicia e dos centros que imparten ensinanzas de galego de réxime xeral cursados fóra da Comunidade Autónoma con textos inéditos relacionados co persoeiro ao que se lle dedica en 2019 o Día das Letras Galegas.
O alumnado deberá concorrer ao premio con traballos compostos por un conto inédito e un podcast baseado nel. Os contos -inéditos e en lingua galega- estarán relacionados con Antonio Fraguas, persoeiro a quen se lle dedicará o vindeiro Día das Letras Galegas.
O premio será 1.000 € e a emisión do mellor traballo gañador, así como a emisión dos dous que resulten finalistas con el.
O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 17 de maio de 2019
http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-18303.pdf

Formación para menores de 30 anos

Formación para menores de 30 anos

Formación para menores de 30 anos

02 Xan 2019


Máis información:
Departamento de Formación e Orientación Laboral
Teléfono: 981 574 922 (Santiago de Compostela)
Correo electrónico: administracion.stg@apetamcor.com

A mocidade ante o 8 M

A mocidade ante o 8 M

A mocidade ante o 8 MO Departamento Confederal de Mocidade de USO lanza, en colaboración co Departamento Confederal da Muller, o I Concurso de Curtos, “A mocidade ante o 8 M”.
Este concurso quere mostrar o sentimento da xente nova ante o 8 de marzo, Día da Muller, o que supón para eles e elas a loita polo feminismo e a importancia que debe ter dita loita na sociedade actual.
O concurso, está dirixido a persoas novas de entre 16 e 35 anos, que poderán enviar os seus traballos ata o 17 de febreiro de 2019.
Os curtos, con duración máxima de 150 segundos deberán reflectir que supón o 8 M para a mocidade, tanto en España, como a nivel internacional, xa que é un concurso aberto a toda a poboación de calquera parte do mundo.
Dotación
O curto gañador recibirá un premio de 300€ e haberá outro dous accésit premiados con 100€ cada un.
Bases
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2018/12/DEF-cartel-8-de-marzo-2019-concurso-cine-bases.pdf

Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas

Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas

Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP, convoca o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas, orientado aos nenos e nenas galegos con idades comprendidas nestas dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos.
Os contos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12 e cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco.
Premios para cada unha das categorías:
1º premio: 250 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 150 euros

Entrega:
Preferiblemente por vía electrónica a través dunha solicitude dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. O código da solicitude é PR775A.
Tamén se pode entregar presencialmente.
O prazo para presentar os relatos estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
Documentación que tes que entregar:
1. Presentación electrónica:
a) O texto do conto. Este arquivo nomearase co título do conto e co pseudónimo do seu autor.
b) Unha copia do libro de familia onde consten o nome, os apelidos e a idade do/da menor que se presenta ao concurso.
c) Solicitude
2. Presentación presencial:
a) Un sobre tamaño folio pechado, coa seguinte inscrición: Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas, acompañado do pseudónimo e do título do conto. Este sobre incluirá o texto do conto en folio formato A4.
b) Unha copia do libro de familia onde consten o nome, os apelidos e a idade do/da menor que se presenta ao concurso.
c) Solicitude
Máis información no DOG do 11 de xaneiro de 2019

Axudas para crear empresas de actividades non agrícolas en zonas rurais

Axudas para crear empresas de actividades non agrícolas en zonas rurais

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades
non agrícolas en zonas rurais.
Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades:
a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio retallista de produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG501A
Máis información no DOG do 4 de xaneiro de 2019 e en http://www.tramita.igape.es

Recursos a disposición das mozas galegas para a prevención da violencia de xénero

Recursos a disposición das mozas galegas para a prevención da violencia de xénero
Centros Quérote+ son espacios da Dirección Xeral de Xuventude dirixidos á mocidade en materia de sexualidade, autoestima, convivencia, uso responsable das Tics e hábitos saudables. A atención é ANÓNIMA e GRATUITA. Podes contactar por email, info@querote.org por Whatsapp no 647 018 752 e persoalmente nas distintas oficinas:

 
    Quérote + Santiago.  Rúa Ramón Piñeiro, 19. Tlf: 881 997 613
    Quérote + A Coruña.  Praza de Ourense, 7-8 1º. Tlf: 981 223 913
    Quérote + Ferrol.  Rúa Santa Comba 61. Tlf: 981 317 027
    Quérote + Lugo. Complexo Xuvenil LUG II Rúa Pintor Corredoira 4. Tlf: 982 241 732
    Quérote + Ourense.  No Espazo Xove na rúa Celso Emilio Ferreiro 27 4º. Tlf: 988 231 470
    Quérote + Vigo.  Rúa Ferrería 41. Tlf: 986 095 977
Agresión OFF é unha App institucional, da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e prever agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información.  http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/app-de-agresion
Asesoramento Xurídico On-line
A Secretaría Xeral da Igualdade pon en marcha este servizo on-line para proporcionar, de maneira gratuíta, información e asesoramento xurídico sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc.
Cumprimentando o seguinte formulario, as persoas que o desexen, poderán obter información e asesoramento xurídico gratuíto por parte de profesionais especializados nas materias de consulta.  FORMULARIO
Teléfono da Muller
O Teléfono da Muller é un servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, desde calquera teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a Comunidade Autónoma. Responde nel un equipo multidisciplinar coordinado cos diferentes profesionais de toda Galicia.
    O Teléfono da Muller é o 900 400 273.
As respostas proporcionadas a través desta consulta terán carácter informativo e non terán efectos vinculantes para a Administración. Por razóns de confidencialidade, non se facilitarán datos persoais desde este portal.
Centros de Información ás Mulleres
Existen diversos CIM en toda Galicia: https://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/centros-de-informacion-mulleres
Axudas económicas da Dirección Xeral de Igualdade: A Xunta de Galicia a través de Igualdade conta cunha liña de axudas económicas en materia de violencia de xénero
Delegación do Gobierno para a Violencia de Xénero
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
Teléfono de atención: 016 (teléfono gratutito que non deixa rastro na factura pero é preciso eliminar do rexistro do teléfono)
# Ctrl non é amor, divertida guía elaborada polo colectivo Saraiba composto por JUDITH VELASCO, ESTHER ARIAS, SANDRA CARRACEDO, RAQUEL MONTESERÍN, ZORAIDA CHAO, ALBA VÁZQUEZ e BENJAMÍN SALVADOR. Contaron coa axuda da Dirección Xeral de Xuventude a través do programa Iniciativa Xove

Axudas á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes

Axudas á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantesO Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axuda á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes
Requisitos das persoas beneficiarias
Mocidade entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude e que reúnan os seguintes requisitos:
- Posuír a nacionalidade española ou, no caso de ser estranxeiras, ter a residencia legal en España.
- Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM*.
Este límite será de catro veces o IPREM* se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou dentro da súa composición existan persoas cunha discapacidade.
O referido límite será de cinco veces o IPREM* cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:
1. Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
2. Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.
- Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de que a adquisición fora realizada con anterioridade á data da publicación da correspondente convocatoria.
- Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Non ser propietario/a dalgunha vivenda en territorio español.
Requisitos da vivenda
1. Que a vivenda estea localizada nun concello pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
2. Que o prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, sexa igual ou inferior a 100.000 euros.
3. Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas.
Contía das axudas
A contía da axuda para a adquisición será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.
O formulario de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal co código VI435A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o o 31 de outubro de 2019.
Máis información no DOG do 11 de xaneiro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs
*O valor do IPREM para 2019 está en 537,84 euros/mes